Governancecode Volmachtaudits

Objectiviteit

Objectiviteit is de onpartijdige mentale houding die het de auditor mogelijk maakt om een audit opdracht op een zodanige wijze uit te voeren dat de auditor gelooft in de uitkomsten van zijn werk. De auditor hoeft bij de uitvoering van de audit geen belangenafweging te maken die de uitkomsten van de audit kunnen beïnvloeden. De auditor maakt zijn beoordeling en de uitvoering van de audit niet ondergeschikt aan andere zaken.

De auditactiviteiten in opdracht van volmachtgevers worden binnen SVC Groep uitgeoefend in een afzonderlijke juridische entiteit waarin niet ook auditactiviteiten in opdracht van gevolmachtigde agenten zijn ondergebracht; Volmachtaudits B.V. Volmachtaudits B.V. beschikt over een eigen jaarrekening. Bovendien zijn afdoende organisatorische maatregelen getroffen om de bedrijfsprocessen rondom deze activiteiten voldoende gescheiden te houden.

Governancecode

SVC Groep is transparant over het opdrachtgeverschap en de gevolgen die dit heeft voor de te auditen organisatie.
Volmachtaudits B.V. maakt gebruik van medewerkers die werkzaam zijn binnen SVC Groep (dit kunnen ook medewerkers zijn die ingehuurd worden).
Door Volmachtaudits B.V. wordt de objectiviteit van een individuele auditor als volgt geborgd:
 • Een auditor die in opdracht van Volmachtaudits B.V. een audit uitvoert bij een gevolmachtigde agent:
  • heeft de afgelopen 3 jaar bij deze gevolmachtigde agent geen soortgelijke audit uitgevoerd in opdracht van de gevolmachtigde agent. Hieronder valt ook het uitvoeren van een AO/IC Audit via SVC Registeraccountants B.V.
  • heeft de afgelopen 3 jaar bij deze gevolmachtigde agent geen adviesopdracht uitgevoerd.
  • heeft direct noch indirect een financieel belang in deze gevolmachtigde agent.
  • vervult direct noch indirect een bestuurlijke, toezichthoudende of nevenfunctie (waaronder die van interim management) bij deze gevolmachtigde agent.
 • Door naaste familie van de auditor en/of daarmee in dit verband gelijk te stellen personen, wordt voor zover bekend, direct noch indirect een financieel belang gehouden in de gevolmachtigde agent waar de auditor een audit uitvoert.
 • Door naaste familieleden van de auditor en/of daarmee in dit verband gelijk te stellen personen, wordt voor zover bekend, geen belangrijke functie vervuld bij de gevolmachtigde agent waar de auditor een audit uitvoert.
 • Een auditor die in opdracht van Volmachtaudits B.V. een audit uitvoert bij een gevolmachtigde agent zijn geen omstandigheden bekend die strijdig zouden kunnen zijn met de van de auditor verwachte objectiviteit (onpartijdigheid/onafhankelijkheid) bij de uitvoering van de audit.
Afwijkingen hiervan dienen door een auditor in een zo vroeg mogelijk stadium gemeld te worden bij de directie van Volmachtaudits B.V. De directie van Volmachtaudits B.V. beoordeelt of er sprake is van een omstandigheid die maken dat een auditor onvoldoende objectief is.